Наши услуги

  Дупчење, минирање и изведба на патишта

 Дупчење и минирање на отворен и затврен коп

  Специјални дупчења и минирања

  Нискоградба (ископ, резистирање, транспорт и др.)

  Трговија и транспорт на експлозивни материи

  Складирање на експлозивни материи

За нас

Мактек Дооел е компанија од Република Северна Македонија која се занимава со трговија на експлозиви, иницирачки средства, транспорт на експлозиви, минирање, дупчење, ископ, нискоградба, транспорт.

Експлозивните материјали со кои тргува компaнијата се користат во рудници, каменоломи, пробивање на патишта, пробивање на тунели, минирање и уривање на разни видови карпи и објекти од јавен интерес, подводни детонации и други индустриски и јавни работи кои имаат потреба од ваков вид експлозивни продукти.

Нашиот подем се темели на професионалниот пристап и максималната посветеност на сите вработените во компанијата.

Визијата на Мактек Дооел е завземање поголемо процентуално учество во вкупната понуда на иститите и слични услуги како на домашниот пазар така и на странските пазари.

Визија

Од самиот почеток главни приоритети на оваа компанија се безбеден и постојан развој во правец на задоволување на потребите на потрошувачите, континуирано проширување на асортиманот на производите и услугите, инвентивност во работата.

Возен парк

возен парк

Четири статични магацински простории и еден мобилен магацин со постојани залихи, кој се наоѓаат на неколку реони во Р. Северна Македонија

Магацински простори

Мактек Дооел поседува сопствен возен парк и комплетна современа механизација.

Транспорт и услуги

Успешно завршено проекти

кг

Потрошен експлозив

метри

Издубчени метри

м3

Ископ М3

Галерија

Референци

Проекти:
Автопат А2 Кичево – Охрид, делница Подвис – Пресека

(2015 – во тек)

Автопат А2 Кичево – Охрид, делница Подвис – Пресека, тунели

(2015 – во тек)

Автопат Кичево – Охрид, Секција 4 Песочани – Требеништа и Секција 5 Требеништа – Подмоље

(2015 – во тек)

Џевахир Гуруп - локалитет Сончев Град

(2015 – во тек)

Автопат Кичево – Охрид, Секција 4 Песочани – Требеништа и Секција 5 Требеништа – Подмоље

(2015 – во тек)

Експресен пат "Градско - Прилеп"
Експресен пат "Крива Паланка - Ранковце"
Експресен пат "Штип - Радовиш"

Гасовод "Неготино - Прилеп"

Минирање на повеќе каменоломи меѓу кои:
Локалитет : Грамади, с. Оморани – Општина Извор, Велес
Локалитет : Вода, с. Чегране – Општина Гостивар
Локалитет : Цуцул – Говрлевска Краста, Општина Сопиште – Скопје
Локалитет : Тројаци – Општина Прилеп
Локалитет : Црковен Рид, с. Орашец – Општина Куманово
Локалитет : Рудник Бањани, с. Бањани – Општина Чучер Сандево
Локалитет : Тикијарница. С. Пчиња – Куманово
mk_MK