АНФО

Анфо претставува класична АНФО експлозивна смеса. Според минерските карактеристики може во многу случаи да ги замени или да се комбинира со патронираните прашкасти експлозиви.

Експлозивот се доставува на лице место на површинскиот коп со специјално АДР возило или се складира во магацин. Експлозивот од вреќите, директно се полни во минските бушотини.

Заради неговата релативно мала густина и конзистенција (порозни гранули на амониум нитрат) ја исполнува целосно минската бушотина, се распоредува по висина рамномерно и со помала концентрација по метар должен бидејќи има мала насипна маса.

mk_MK