НЕЕЛЕКТРИЧНИ ДЕТОНАТОРИ

Неелектричните детонатори БИХНЕЛ МС се користат за прецизно и контролирано минирање за изградба на патишта, експлотација на минерални суровини и градежни работи над земја и под вода.

Неелктричниот детонатор БИХНЕЛ ЛП се користи за подземни минирања и минирање во тунели каде е потребно забавување за да се оделат матрејалите до следната детонација.

mk_MK