ДИНЕКС ГОЛД

„ДИНЕКС ГОЛД“ е експлозивна емулзија кој со својот висок импулс и енергија на разбивање е соодветен за користење при минирање тунели и подземни минирања. „ДИНЕКС ГОЛД“ е исклучително успешен при употреба кај сите видови карпи што се должи на неговата висока енергија и брзина на детонирање.


Области на користење

 • При подземни минирања
 • Минирање тунели
 • Контурно минирање
 • Минирање канали
 • Како засилувач во секоја операција на минирање отворен коп
 • Операции при специјално минирање

ДИНЕКС 100

„Динекс 100“ е експлозивна емулзија кој со својата детонаторска енергија како засилувач е соодветен за користење во отворен рударски коп, изградба на патишта, каменоломи, изградба на брани и при некои подземни минирања (освен во рудници за јаглен) каде што не постои ризик од ослободување метан и јаглена прашина.


Области на користење

 • Во секој отворен коп во рудник за јаглен
 • Минирање на канали
 • Во сите отворени рударски копови, каменоломи и соголување
 • При специјални операции на минирање
 • Во подземни рудници (освен во рудници за јаглен) каде не постои ризик од ослободување метан и јаглена прашина

ДИНЕКС 6000

„Динекс 6000“ е експлозивна емулзија кој со својата голема детонаторска енергија е соодветен за користење во отворен рударски коп, изградба на патишта, изградба на каменоломи и брани.


Области на користење

 • Во секој отворен коп во рудник за јаглен
 • Во дупки со вода
 • Минирање канали
 • Во сите отворени рударски копови, каменоломи и соголување
 • При специјални операции на минирање
mk_MK