ЕЛЕКТРИЧНИ ДЕТОНАТОРИ

Милисекундни електрични детонатори МСЕД се користат за минирање на тврди и многу тврди материјали каде под силно резонантно дејство постигнува добро кршење на материјали и максимално искористување на моќта на експлозивите. Овие детонатори не смееат да се употребуваат во метанско- експлозивна атмосфера.

Полусекундни електрични детонатори ПСЕД се користат за минирање средни, тврди и меки материјали . Поради долгото забавување доаѓа до сукцесивно исфрлање на материјал , што резултира со добивање на поголема гранулација, погодна за транспорт, а потресите се сведени на моќта на една мина.

mk_MK