ДЕТОНАТОРСКА КАПИСЛА

Детонаторска каписла се користи за минирање на суви површински и подземни места за работа, со што доаѓа до потполна детонација на повеќе експлозивни полнења т.е искористување на целосна експлозивна сила.

Бихнел инцирачка цевка е ефикасно иницирачко средствоза детонатори и конектори кое се користи за површинско минирање и минирање на тунели.

mk_MK