elektricni

ЕЛЕКТРИЧНИ ДЕТОНАТОРИ

ЕЛЕКТРИЧНИ - МСЕД И ПСЕД

Милисекунди електрични детонатори МСЕД се користат за минирање на тврди и многу тврди материјали каде под силно резонантно дејство постигнува добро кршење на материјали и максимално искористување на моќта на експлозивите. Овие детонатори не смееат да се употребуваат во метанско- експлозивна атмосфера. Детален опис

Број ед Должина Delay time msed 20,23 Msed 30,34
0 52 0-0 0-0
1 67 20-23 30-34
2 69 40-46 60-68
3 71 60-69 90-102
4 74 80-92 120-136
5 76 100-111 150-170
6 78 120-138 180-204
7 80 140-161 210-238
8 82 160-184 240-272
9 84 180-207 270-306
10 84 200-230 300-340
11 89 220-253 330-374
12 89 240-276 360-408
13 89 260-299 390-442
14 89 280-322 420-476
15 89 300-345 450-510
16 89 320-368 480-544
17 89 340-391 510-578
18 89 360-414 540-612

 

Полусекундни електрични детонатори ПСЕД се користат за минирање средни, тврди и меки материјали . Поради долгото забавување доаѓа до сукцесивно исфрлање на материјал , што резултира со добивање на поголема гранулација, погодна за транспорт, а потресите се сведени на моќта на една мина.

Детален опис

Број ед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Должина  mm 67 69 71 74 76 78 80 82 84 87 89 89
Delay time psed 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

 

Неелектрични детонатори

БИХНЕЛ МС и БИХНЕЛ ЛП

Неелектричните детонатори БИХНЕЛ МС се користат за прецизно и контролирано минирање за изградба на патишта, експлотација на минерални суровини и градежни работи над земја и под вода.
Детален опис

Тип марка Должина  mm Delay time Интервал
Ms0 50 0 25
Ms1 50 25 25
Ms2 50 50 25
Ms3 50 75 25
Ms4 52 100 25
Ms5 52 125 25
Ms6 52 150 25
Ms7 55 175 25
Ms8 55 200 25
Ms9 57 225 25
Ms10 57 250  25
Ms11 60 275 25
Ms12 60 300 25
Ms16 63 400 50
Ms18 65 450 50
Ms20 67 500 50

Неелктричниот детонатор БИХНЕЛ ЛП се користи за подземни минирања и минирање во тунели каде е потребно забавување за да се оделат матрејалите до следната детонација.
Детален опис

Тип марка Должина обвивка mm Delay time Интервал
Lp-0 50 25 0
Lp-1 52 100 75
Lp-2 56 200 100
Lp-3 60 300 100
Lp-4 60 400 100
Lp-5 60 500 100
Lp-6 63 600 100
Lp-7 63 700 100
Lp-8 63 800 100
Lp-9 67 900 100
Lp-10 67 1000 100
Lp-12 67 1200 200
Lp-14 69 1400 200
Lp-16 71 1600 200
Lp-18 71 1800 200
Lp-20 71 2000 200
Lp-25 71 2500 500
Lp-30 71 3000 500
Lp-35 74 3500 500
Lp-40 76 4000 500
Lp-45 78 4500 500
Lp-50 80 5000 500
Lp-55 82 5500 500
Lp-60 84 6000 500

Детонаторска каписла

Детонаторска каписла и Бихнел инцирачка цевка

Детонаторска каписла се користи за минирање на суви површински и подземни места за работа, со што доаѓа до потполна детонација на повеќе експлозивни полнења т.е искористување на целосна експлозивна сила.
Детален опис

Тип на DK Матрејал на обвивка Дијаметар на обвивка (mm) Должина на обвивка (mm)
DK – 8 Al 7.2 40
DK – 8 Cu 7.2 42

 

Бихнел инцирачка цевка е ефикасно иницирачко средствоза детонатори и конектори кое се користи за површинско минирање и минирање на тунели.
Детален опис

Надворешен пречник 3+ 0,15 mm
Внатрешен пречник 1.2 0.1 mm
Експлозивно полнење 15-20 mg/m
Осетливост на удар Неосетливост при удар до 60 Ј
Брзина на импулс 1800-2000 m/s
Пренос детонација во цевка 4 cm (100%)
Сила на прекин 140 n
Тензија До 250 %
Отпорност на механичка штета Ги задоволува нормите EN 13765-5 точка 5.2.1
Температурна област на делување -35 до 40 c