pr-1

ДИНЕКС ГОЛД

„ДИНЕКС ГОЛД“ е експлозивна емулзија кој со својот висок импулс и енергија на разбивање е соодветен за користење при минирање тунели и подземни минирања. „ДИНЕКС ГОЛД“ е исклучително успешен при употреба кај сите видови карпи што се должи на неговата висока енергија и брзина на детонирање.


Области на користење

 • При подземни минирања
 • Минирање тунели
 • Контурно минирање
 • Минирање канали
 • Како засилувач во секоја операција на минирање отворен коп
 • Операции при специјално минирање

ДИНЕКС 100

„Динекс 100“ е експлозивна емулзија  кој со својата детонаторска енергија како засилувач е соодветен за користење во отворен рударски коп, изградба на патишта, каменоломи, изградба на брани и при некои подземни минирања (освен во рудници за јаглен) каде што не постои ризик од ослободување метан и јаглена прашина.


Области на користење

 • Во секој отворен коп во рудник за јаглен
 • Минирање на канали
 • Во сите отворени рударски копови, каменоломи и соголување
 • При специјални операции на минирање
 • Во подземни рудници (освен во рудници за јаглен) каде не постои ризик од ослободување метан и јаглена прашина

ДИНЕКС 6000

„Динекс 6000“ е експлозивна емулзија кој со својата голема детонаторска енергија е соодветен за користење во отворен рударски коп, изградба на патишта, изградба на каменоломи и брани.


Области на користење

 • Во секој отворен коп во рудник за јаглен
 • Во дупки со вода
 • Минирање канали
 • Во сите отворени рударски копови, каменоломи и соголување
 • При специјални операции на минирање

Амонекс Ф28 - Ф90

Експлозивите од типот AMONEX се стопански прашкасти експлозиви наменети, пред се за масивни рударски минирања во површинска и подземна експлоатација, како и за сите врсти специјални минирања чии услови на изведување одговараат на минерско-техничките карактеристики на AMONEX експлозивите.

AMONEX експлозивите можат да се користат во суви и влажни мински бушотини, но поради својата растворливост не се погодни за минирања во бушотини во кои има вода.

АНФО J.1 ДМ

Анфо Ј.1 ДМ претставува класична АНФО експлозивна смеса. Според минерските карактеристики може во многу случаи да ги замени или да се комбинира со патронираните прашкасти експлозиви.

Експлозивот се доставува на лице место на површинскиот коп со специјално АДР возило или се складира во магацин. Експлозивот од вреќите, директно се полни во минските бушотини.

Заради неговата релативно мала густина и конзистенција (порозни гранули на амониум нитрат) ја исполнува целосно минската бушотина, се распоредува по висина рамномерно и со помала концентрација по метар должен бидејќи има мала насипна маса.